Skip to main content

SOCIÁLNY A BENEFIČNÝ PROGRAM

Za každou úspešnou firmou stojí spokojný zamestnanec. Dôvera je dôležitá v každom vzťahu, aj v tom medzi zamestnancami a vedením. Našim benefičným programom sa snažíme tieto fakty preniesť do reality. Výsledkom sú rôzne zamestnanecké výhody a teambuildingové akcie.

• spoločenské a kultúrne podujatia
• firemné dni, ukončenie roka kapustnicou atď.
• zapožičiavanie automobilu zamestnancom

SPONZORING A PODPORA

Podpora mládežníckeho a extraligového basketbalu v Spišskej Novej Vsi

20. výročie založenia firmy

S radosťou budeme spomínať na tieto momenty. Sme hrdí na to, čo sme dosiahli počas prvých 20 rokov a tešíme sa na ďalšie roky plné inovácií a spoluprác. Všetkým uprímne ďakujeme, že ste s nami.

ENVIROMENTÁLNA POLITIKA

Naše aktivity budeme realizovať vždy so zohľadnením princípu znižovania zaťaženia životného prostredia a predchádzania ekologickým škodám.

Zabezpečenie ochrany životného prostredia je cieľom pre všetky oblasti a úrovne podnikania a preto sú zavádzané kontrolné mechanizmy na zhodnotenie súladu výkonu činnosti s podnikovou politikou.

Stanovená environmentálna politika sa presadzuje vo všetkých okruhoch nášho podnikania a je zaručená cez interné kontrolné postupy.

Pri realizácií našich služieb sa zaväzujeme dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia a normy vo vzťahu k životnému prostrediu. Dodržiavanie našich predpisov vzťahujúcich sa k životnému prostrediu musí byť zabezpečené aj našimi obchodnými partnermi, pokiaľ vykonávajú činnosť v našich priestoroch.

Celá naša činnosť je postavená na princípoch zabránenia a zníženia zaťaženia životného prostredia. Zaväzujeme sa využívať ekologicky najprijateľnejšiu techniku aká je ešte z ekonomického pohľadu možná.

Vplyv našej činnosti na životné prostredie neustále sledujeme a posudzujeme. Nové podnikateľské aktivity sú v prvom rade preskúmané z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie.

Pri komunikácií so zákazníkmi, úradmi, verejnosťou a našimi zamestnancami je samozrejmosťou poskytovanie informácií ohľadom činnosti našej spoločnosti a podnetov na zlepšovanie produktov a služieb.

Odborná úroveň a zodpovednosť k životnému prostrediu našich zamestnancov zvyšujeme a prehlbujeme prostredníctvom školení.

POLITIKA KVALITY

Budeme sa spoločne snažiť o neustále napĺňanie zvyšujúcich sa kvalitatívnych požiadaviek našich zákazníkov pri súčasnom dodržaní všetkých požiadaviek platných zákonov, predpisov a noriem.

Zabezpečenie kvality je cieľom pre všetky oblasti a úrovne nášho podnikania a preto sú zavádzané kontrolné mechanizmy na zhodnotenie súladu výkonu činnosti s podnikovou politikou.

Stanovená politika kvality sa presadzuje vo všetkých okruhoch nášho podnikania a je zaručená cez interné kontrolné postupy.

Pri realizácií našich služieb sa zaväzujeme dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia a normy vzťahujúce sa na naše výkony a služby.

Vedenie spoločnosti vytvára nevyhnutné predpoklady na zabezpečenie kvality našej produkcie a v prípade potreby ihneď prijíma potrebné opatrenia.

Kvalita nemá odrážať iba požiadavky našich klientov, ale je pre nás zároveň aj výzvou nepretržite sa zlepšovať a vyrovnávať sa zvyšujúcim požiadavkám trhu.

Naši spolupracovníci sú tým najcennejším kapitálom pri zaručení kvality našich služieb. Ich rešpektovať, motivovať a školiť je najdôležitejším cieľom nášho interného manažmentu kvality.

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Byť úspešný a starať sa o svojich zamestnancov, o ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, o vyhovujúce pracovné prostredie a pracovné podmienky, znižovať možnosť vzniku pracovných úrazov a ich nepriaznivých ekonomických a humánnych dôsledkov. Vytvárať podmienky pre väčšiu zainteresovanosť zamestnancov, čo by sa malo odraziť vo výbornej kvalite práce. Cieľom politiky je deklarovať postoj spoločnosti k zamestnancom, bezpečnosť a ochrane zdravia pri práci, stanoviť stratégiu, ako realizovať neustály pokrok. Na dosiahnutie tohoto cieľa a skutočných potrieb v danej oblasti si spoločnosť vytyčuje nasledovné zámery:

• integrovať bezpečnosť práce do všetkých procesov spoločnosti za účelom vytvorenia efektívnej proti úrazovej prevencii
• vytvárať optimálne, bezpečné a pre zdravie vyhovujúce podmienky práce a pracovného prostredia
• systematicky odstraňovať, resp. minimalizovať pôsobenie rizikových a ďalších negatívnych faktorov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov, a taktiež nežiaduco vplývajú na životné prostredie
• využívať účinné motivačné metódy a prostriedky k zvýšeniu uvedomelosti, zodpovednosti a zainteresovanosti všetkých zamestnancov
• pozitívne ovplyvňovať povedomie a postoje zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj zvyšovať environmentálne povedomie
• na zásadách sebavzdelávania, seba zodpovednosti a sebakontroly dosiahnuť, aby každý zamestnanec bol garantom BOZP a ochrany pracovného prostredia
• do tohto procesu zapojiť manažment a všetkých pracovníkov spoločnosti

POLITIKA KVALITY VO ZVÁRANÍ

Politikou TZB – komplet, s.r.o. Spišská Nová Ves je aktívne spolupracovať so zákazníkmi. nadriadenými úradmi a tretími stranami s cieľom zabezpečiť spokojnosť zákazníka a zhodnosť výrobkov s príslušnými predpismi, normami a všetkými inými štatutárnymi požiadavkami, týkajúcimi sa výrobku alebo konštrukcie.

Naši spolupracovníci sú tým najcennejším kapitálom pri zaručení kvality našich služieb. Ich rešpektovať, motivovať a školiť je najdôležitejším cieľom nášho interného manažmentu kvality.

 

V Spišskej Novej Vsi

Ľubomír Slaninka
konateľ spoločnosti